Trafikplan

Buss i rondell framför hus.

Trafikplaneringen är en viktig del av samhällsbyggandet. Det omfattar alla trafikslag; cyklar, bilar, kollektivtrafik men också gångtrafikanter. Genom att sätta tydliga, långsiktiga riktlinjer och mål för framtida trafikstrukturer ges möjlighet att skapa attraktiva stadsmiljöer där trafikslag samsas, och där de minst omgivningspåverkande transporterna prioriteras.

Vad används en trafikplan till?

En trafikplan beskriver hur kommunen jobbar med trafikfrågor ur ett långsiktigt perspektiv. Den används exempelvis som ett vägledande dokument vid planering av stadsutvecklingsprojekt, såsom nya detaljplaner. Den används också vid andra former av mer övergripande åtgärdsplanering som påverkar trafikstrukturen, exempelvis hur gångtrafikanter och cyklister skall ta sig från Tosterö till resecentrum.

Trafikplanen identifierar problemområden och ger förslag på åtgärder och strategier. Den sammanfattar även utförda utredningar och analyser som hanterar trafiksituationen i staden.

Arbetet med ett nytt förslag

Nu pågår arbetet med att revidera trafikplanen för stadskärnan i Strängnäs. Nuvarande plan antogs år 2001, och det finns ett behov av att uppdatera planen utifrån aktuell trafiksituation och lagstiftning. Samhällsbyggnadskontoret justerar nu handlingen med beaktande av de synpunkter som kom in under remissperioden. Färdigställan och antagande av trafikplanen beräknas ske under våren 2022.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2022