Starkt ekonomiskt resultat för 2020

Minns du vad som hände i vår kommun 2020? Hur blev det ekonomiska resultatet? Och hur påverkades kommunen av coronapandemin? Här kan du ta del av årsredovisningen för 2020.

På sammanträdet den 26 april godkände kommunfullmäktige årsredovisningen för 2020. Det ekonomiska utfallet för 2020 är starkt på alla fronter. Årets resultat uppvisar en rekordnivå för kommunkoncernen och soliditeten har stärkts. Kommunkoncernens resultat ökade med 46,2 procent eller 66,6 miljoner kronor jämfört med 2019. Strängnäs kommun redovisar ett ekonomiskt resultat på 155 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Ökade stadsbidrag

Det ovanligt starka resultatet förklaras av ett långsiktigt, målinriktat arbete med god ekonomisk hushållning, men också av ökade statsbidrag under coronapandemin. Under året har dessutom flera av kommunens verksamheter tvingats ställa om sin verksamhet med lägre kostnader som följd. Soliditeten har tillfälligt förstärkts under året, delvis genom det starka resultatet men framförallt med anledning av ändrade redovisningsprinciper.

- Samtidigt står vi inför stora utmaningar de kommande åren. Den ökade befolkningen, tillsammans med den demografiska förändringen, innebär ett ökat behov av välfärdstjänster och krav på stora investeringar inom infrastruktur, skolfastigheter, äldreboenden och bostadsbyggande. Vi kan inte förvänta oss eller räkna med samma tillskott framöver. Det innebär att vi även fortsättningsvis behöver vara återhållsamma för att kunna möta kommande utmaningar, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

En återblick av året som gått

Förra året präglades förstås av coronapandemin, vilket gjorde att kommunens verksamheter, ofta med kort varsel, fick ändra rutiner och arbetssätt. Många aktiviteter och evenemang fick ställas in, men det finns också många goda exempel på där verksamheterna istället ställt om och anpassat sig till de nya förutsättningarna.

Här kan du ta del av vad som hänt under året som gått:

Mer information

Här kan du ta del av årsredovisningen i sin helhet.

På sidan Årsplan och årsredovisning kan du ta del av tidigare årsredovisningar och flersårsplaner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2021