Riktlinjer för utemiljöer på förskolor och skolor

Strängnäs kommun vill främja barns hälsa och skapa goda lärmiljöer. Därför har kommunen tagit fram riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor.

Dessa riktlinjer skapar förutsättningar för bra utemiljöer och är ett stöd vid planering, utformning och förvaltning av såväl kommunala som enskilda förskolor och skolor.

Riktlinjerna för friytor vid förskolor och skolor ska främst tillämpas vid nybyggnation och vid större ombyggnationer.


När det gäller befintliga förskolor och skolor kan riktlinjerna ligga till grund för bedömning av utemiljöernas funktion och kvalitet och påvisa eventuella behov av åtgärder, för att skapa en enhetlighet och bättre stämma överens med kommunens ambitioner.

Dialog med barn och unga
Arbetet med att ta fram riktlinjerna har utgått utifrån kommunens Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling samt Förenta Nationernas, FN:s konvention om barns rättigheter.

Helena Edvinsson, kommunens lokala barnombudsman, har under arbetets gång haft dialoger med barn och unga för att lyfta fram deras perspektiv i fråga om förskolors och skolors utemiljöer. Dialogprocessen innebar att ett stort antal förskolebarn från 15 av de kommunala förskolorna och cirka 80 grundskoleelever från olika klasser och elevråd diskuterade vad som alltid ska finnas och vad man ska kunna göra på gården.

Anteckningar sammanställdes och analyserades av samhällsbyggnadskontorets barnrepresentant och planarkitekt Lovisa Ehrlin. Resultatet från dialogerna återkopplades till pedagoger, förskolechefer, rektorer på de förskolor och skolor som deltog. Sammanställningen och därmed barnens perspektiv och synpunkter ligger till grund för kommunens nya riktlinjer.

Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor , 128 kB. (styrdokument)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020