Nu bildar vi Råcksta å vattenråd

Vill du vara med och påverka det lokala vattenvårdsarbetet för Råcksta å? Då är du välkommen på möte den 25 november då vi bildar Råckstaåns vattenråd.

Råckstaån

Karta över Råckstaåns åtgärdsområde

Den 25 november håller vi ett möte för att bilda Råcksta å vattenråd. Vi söker dig som bor eller verkar inom åtgärdsområdet (se kartan ovan) för Råcksta å och som vill vara med och påverka det lokala vattenvårdsarbetet. Under mötet kommer även Sagåns vattenråds ordförande att presentera hur de har arbetat och utvecklat vattenrådet till vad det är idag.

Vi hälsar dig välkommen och hoppas på ditt deltagande!

Tid: 25 november 2019 kl. 18:00-19:00
Konstituerande styrelsemöte kl. 19:30-21:00.
Plats: Strängnäs kommunhus, Nygatan 10

Vad innebär uppstartsmötet?

Under mötet presenteras förslag på utformning av vattenrådet och stadgar som interimsstyrelsen för Råcksta å vattenråd har arbetat fram. Målet med mötet är att besluta om vattenrådets bildande, anta stadgar och välja en styrelse. På mötet får vi även besök av Tomas Svensson, ordförande i Sagåns vattenråd, som delar med sig av sina erfarenheter av att bilda och arbeta med vattenråd.

Anmälan senast 22 november

För anmälan till mötet samt vid eventuella frågor kontakta kommunekolog Beatrice Svensson Lindius på telefonnummer 0152-292 80 eller på e-post beatrice.svenssonlindius@strangnas.se.
Är du intresserad av att ingå i styrelsen finns möjlighet att göra en intresseanmälan till Beatrice Lindius senast dagen före mötet.

Här hittar du Dagordning för mötet , 329 kB. samt Förslag till stadgar , 194 kB..

Vad är ett vattenråd?

Ett vattenråd är en sammanslutning av aktörer och intressenter inom ett avrinningsområde som verkar tillsammans för ett helhetsperspektiv på vattenfrågor. Vad ett vattenråd gör beror mycket på ambitionsnivå och resurser men gemensamt för de flesta är att de fungerar som en kontaktyta och remissinstans samt för kunskapsspridning. Många vattenråd driver även egna projekt utifrån lokala förutsättningar.

Varför behövs det?

Tillgång till vatten av god kvalitet är avgörande för allt levande. Tillgången i vår del av världen har länge varit god men under senare år har situationen ändrats och tillgången till vatten av god kvalitet kan inte längre tas för givet. Detta gäller även för Råcksta å där vattenkvaliteten till övervägande del inte uppnår god status. För att kunna arbeta effektivt med vattenfrågor kring ett åtgärdsområde är samverkan avgörande. Att bilda ett vattenråd där företag, markägare, kommuner, länsstyrelse och privata intressen samarbetar för förbättrad vattenkvalitet är ett mycket bra sätt att på lokal nivå samverka för bättre vatten.

Vad kan jag få ut av att vara med i ett vattenråd?

Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen på arbetet inom vattenrådet. Du har även möjlighet ta del av, och påverka användningen av, olika bidrag som vattenrådet kan söka. Redan idag finns det medel som Strängnäs kommun, i samarbete med Intresseföreningen för sjöarna Eklången & Träskaten ansökt om och blivit beviljade från Naturvårdsverket. Pengarna ska gå till bildande av Råcksta å vattenråd samt en förstudie där målet är att ta fram en handlingsplan för Råcksta å åtgärdsområde.

Eftersom vattenråd ofta är remissinstans i frågor inom vattenförvaltningen får du tidigt kännedom om kommande händelser samt en bra möjlighet att göra din röst hörd. Det kan exempelvis handla om frågor som rör framtagande av åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och miljöövervakningsprogram.

Dessutom får du som medlem ett brett kontaktnät med övriga lokala intressenter, samt länsstyrelse och kommun i frågor som rör vattnet inom ditt avrinningsområde.

Varmt välkomna!
Interimsstyrelsen för Råcksta å vattenråd


Projektet finansieras med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen LONA hos Naturvårdsverket, i syfte att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019