Kungörelse om samråd av förslag till detaljplan för ändring av huvudmannaskap för viss allmän plats, vägar, förvaltade av Stallarholmens vägförening

Samrådsperioden pågår från 2022-11-09 till 2022-11-29

Syftet med detaljplanearbetet är att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt för anläggningar tillhörande Stallarholmens vägförening. Detta för att kommunen ska kunna överta skötseln av dessa vägar i Stallarholmen. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens kontaktcenter och biblioteket i Stallarholmen samt på Strängnäs kommuns webbplats: www.strangnas.se/stallarholmenvag

Under samrådsperioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se

Ange diarienummer MSN/2021:482 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2022-11-29.

Informationsmöten

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret bjuder in till två informationsmöten där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Tid: måndag 14 november kl 17-18 samt
tisdag 15 november kl 18-19

Plats: Stallarholmsskolans matsal, Vannestavägen 2

Då lokalen har ett begränsat antal platser måste föranmälan ske. Anmälan, senast den 13 novmeber, sker till planfragan@strangnas.se eller 0152-291 78

Frågor om detaljplaneförslaget besvaras av:

Caroline Skilje, planarkitekt
Tel: 0152-33 12 02
caroline.skilje@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2022