Kungörelse om samråd av förslag till detaljplan för Strängnäs-Eldsund 6:19

Samrådsperioden pågår från 2022-08-19 till 2022-09-09

En ändring av detaljplanen ska möjliggöra avstyckning av fastigheten Eldsund 6:19. Markanvändningen i planen behöver tillåta parkeringsändamål (P). Planen ska möjliggöra för tredimensionell fastighetsindelning. Planändringen syftar inte till att utgöra någon ändring av bebyggelse eller markanvändning i övrigt.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens kontaktcenter och biblioteket i Strängnäs samt på Strängnäs kommuns webbplats: strangnas.se/eldsund6-19

Under samrådsperioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Alternativt med e-post till: msn@strangnas.se

Ange diarienummer MSN/2021:484 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter skall vara kommunen tillhanda senast 2022-09-09.

Frågor om detaljplaneförslaget besvaras av:
Victoria Jacobsson, planarkitekt
Tel 0152-292 57
E-post: victoria.jacobsson@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2022