Säkerhet

Strängnäs kommun planerar, genomför och följer upp åtgärder som görs för att förhindra skador på människor och egendom.

Säkerhetsarbetet är en del av kommunens dagliga verksamhet och vi arbetar efter medborgarlöftet som Strängnäs kommun och Polisen gemensamt tagit för 2018:

”Polisen lovar tillsammans med Strängnäs kommun att under 2018 arbeta förebyggande och repressivt för att förhindra att unga tjejer och killar – unga vuxna – etableras i kriminella grupperingar och begår brott och i synnerhet narkotikabrott”.

Förebyggande verksamhet

I kommunen finns en säkerhetsgrupp för samordning av kommunens interna skydd, arbetet med olycksförebyggande åtgärder och krisplaneringsverksamheten. För det olycksförebyggande arbetet finns ett särskilt handlingsprogram. Det brottsförebyggande arbetet, med särskild inriktning på ungdomar, ska främst ske i den ordinarie verksamheten och samordnas också i lokala BRÅ-grupper. En central BRÅ-grupp ansvarar för de kommunövergripande och samordnande brottsförebyggande arbetet.

Krishantering

Kommunen arbetar efter en handlingsplan för extraordinära händelser, gör återkommande risk- och sårbarhetsanalyser och gör regelbundna krisövningar. I kommunens krisledningsorganisation ingår en grupp för psykologiskt och socialt omhändertagande, POSOM-gruppen. POSOM-gruppen består av personal från socialtjänsten, räddningstjänsten, utbildnings- och kulturkontoret, polisen, Svenska kyrkan och landstinget.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Orostelefon och chatt om radikalisering

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Då kan du ringa orostelefonen 020-100 200 för att få stöd och råd. Orostelefonen är en nationell stödtelefon som drivs av Rädda Barnen och erbjuder professionellt samtalsstöd helt anonymt. Både barn och vuxna kan ringa. De pratar flera olika språk och det går också bra att chatta med dem via stödchatt för dig som vill få stöd och råd i frågor om extremism. Information om öppettider med mera finns på Rädda barnens sidor om Orostelefon.