Agenda 2030 - de globala målen

Globala målen och Agenda 2030 är en överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. De globala målen är en viktig del i Strängnäs kommuns arbete med att motverka klimatförändringar och att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

karta över de globala målen

Viktig del i kommunens flerårsplan

Agenda 2030 ska ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv ständigt vara en tydlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunkoncernen. Så står det i flersårsplanen för 2022-2024 som är kommunens övergripande styrdokument.

Forskning visar att kommunerna är den bästa storleken eller nivån på samhällen för att få till en förändring av vårt sätt att leva och verka. Alla kommuner har ett uppdrag att arbeta med de globala målen och Agenda 2030.

Flersårsplanen för 2022-2024 , 1 MB.

Agenda 2030 och de globala målen

Världens ledare har förbundit sig till de 17 globala målen för att tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, främja fred och rättvisa, bevara naturresurserna samt att lösa klimatkrisen.

De 17 globala målen ska ses integrerat och i samverkan med varandra. Det gör att de tre hållbarhetsdimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – blir inbördes jämlika.

Läs mer på FN:s webbplats Globala målen

Hur ligger vi till?

Den öppna databasen Kolada

I den öppna databasen Kolada kan du se hur Strängnäs ligger till i arbetet med de globala målen, utifrån vissa nyckeltal. Du kan också göra jämförelser med andra kommuner.

Statistiska centralbyrån

SCB har en nationell uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2021