Krav på rening

Vilka funktionskrav ställs på nya avloppsanläggningar? Det beror på vilken skyddsnivå som gäller i området. Det finns två skyddsnivåer, normal- och hög skyddsnivå, för miljöskydd och hälsoskydd.

Miljöskydd

Vilken reningsgrad din avloppsanordning förväntas klara beror på hur omgivningen påverkas eller riskerar att påverkas av utsläppet. Om det finns sjöar eller vattendrag i närheten som är känsliga för övergödning ska din avloppsanordning klara att rena näringsämnen från avloppsvattnet enligt krav på hög skyddsnivå.

Nedan anges kraven för de olika skyddsnivåerna:

Normal skyddsnivå:

 • Reduktion av organiska ämnen (BOD7) minst 90 procent
 • Reduktion av fosfor minst 70 procent

Hög skyddsnivå:

 • Reduktion av organiska ämnen (BOD7) minst 90 procent
 • Reduktion av fosfor minst 90 procent
 • Reduktion av kväve minst 50 procent

Några exempel på avloppsanordningar som klarar kraven för hög skyddsnivå:

 • Markbädd eller infiltration med kemisk fällning av fosfor
 • Tät markbädd med fosforfälla/fosforfilter
 • Minireningsverk (reningsgraden skiljer sig åt mellan olika fabrikat)
 • Sluten tank och rening av BDT (bad-, dusch, tvätt)-vatten i markbädd eller infiltration
 • Urinsorterande torrtoalett och rening av BDT-vatten i markbädd eller infiltration

Du kan läsa mer om olika avloppslösningar på Avloppsguiden.se.

Kemisk fällning av fosfor

Vid kemisk fällning tillsätts en fällningskemikalie till avloppsvattnet som gör att fosfor fälls ut och blir kvar i slammet i slamavskiljaren istället för att läcka ut till sjöar och vattendrag och bidra till övergödning. Ofta tillsätts fällningsmedlet till ledningsnätet, t ex under diskbänken eller i tvättstugan, men doseringen kan även ske direkt i slamavskiljaren. Eftersom det bildas mer slam i slamavskiljaren vid kemisk fällning än normalt krävs en större slamavskiljare (minst 4 m3 för ett hushåll) och/eller tätare slamtömningsintervall.

Kemisk fällning är ett relativt enkelt sätt att uppgradera sin befintliga infiltration eller markbädd till att klara reningskraven för hög skyddsnivå. Metoden kräver dock viss skötsel och underhåll, främst i form av påfyllning av fällningskemikalie och justering av doseringen.

Metod för rening

Fosforfälla/fosforfilter

Fosforfälla eller fosforfilter är i princip en brunn med ett kalkrikt material med fosforbindande egenskaper, som avloppsvattnet filtreras igenom. Även andra näringsämnen binds i materialet. Fosforfällan måste placeras efter markbädden för att inte störa den biologiska reningsprocessen som sker i markbädden. För att allt avloppsvatten ska passera fosforfällan krävs att markbädden är tät, det vill säga konstruerad med en gummimatta i botten. En fosforfälla kan också användas som efterpolering till ett minireningsverk för att avdöda bakterier i utgående avloppsvatten.

Filtermassan måste bytas då det blivit mättat av fosfor

Materialet måste bytas enligt leverantörens anvisningar, oftast med ett intervall på 1-3 år beroende på hur mycket filtermassa som finns och hur mycket avloppsanordningen belastas. Enligt Strängnäs kommuns renhållningsföreskrifter ska byte av fosformassan ske minst vartannat år. Filtermaterialet klassas som hushållsavfall och hämtas därför av kommunens renhållningsbolag, SEVAB. Om du har en fosforfälla med fast filtermaterial som måste lyftas ur med kranbil får avståndet till väg vara högst 10 meter om filterkassett/storsäck om 500 kg används. Om filterkassett/storsäck om 1000 kg används får avståndet vara högst 5 meter.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att fosforfällan fylls på med nytt filtermaterial. I dagsläget måste du själv kontakta SEVAB för att beställa hämtning av uttjänt filtermaterial. Tänk på att beställa nytt material i god tid innan tömning. Mer om kostnader för hämtning av uttjänt filtermaterial hittar du på SEVAB:s webbplats. Kvitton från byten ska sparas och kunna uppvisas för miljöenheten på begäran.

Ansöka om dispens hos miljöenheten

Hur mycket fosfor som bundits i filtermassan beror på hur mycket avloppsanläggningen belastats. Om du som fastighetsägare anser att materialet inte behövs bytas med hänsyn till att belastningen varit låg kan du ansöka om dispens hos miljöenheten.

Hälsoskydd

Vid normal skyddsnivå gällande hälsoskydd krävs det att avloppsvattnet inte medverkar till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet till exempel genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

Det kan ställas krav på hög skyddsnivå gällande hälsoskydd om det till exempel är nära till en dricksvattenbrunn eller badplats. Vid hög skyddsnivå gällande hälsoskydd behövs det åtgärder/barriärer som ger ökat skydd mot smittspridning.

Exempel på åtgärder/barriärer:

 1. Placera utsläppspunkten så att risken för att någon exponeras för avloppsvattnet minskar. Vattnet kan behöva pumpas till en lämpligare utsläppspunkt.
 2. Separat hantering av fekalier/WC-avlopp, till exempel i en sluten tank.
 3. Polering av renat avlopp från anordningen i exempelvis markbädd, infiltration eller liknande.
 4. Behandling av utgående vatten med ozon, UV-ljus, pH-höjning eller annan desinfektionsteknik.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021