Hygienlokaler

Hygienisk verksamhet

Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling som kan innebära en risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande/skärande verktygsmitta ska skicka in en anmälan till miljöenheten.

En hygienisk verksamhet kan till exempel vara akupunktur, fotvård, piercing eller tatuering. Om du planerar att ta över, förändra, bygga om eller utöka din verksamhet ska du anmäla och även informera kommunens miljöenhet om det. Alla hygieniska verksamheter ska också ha dokumenterad egenkontroll.

Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

De nya reglerna betyder bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till statliga Inspektionen för vård och omsorg (IVO):
  Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen
 • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.
  Läs mer på IVO.

I samband med lagen måste barberare och öronhåltagare med flera anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen

Barberare, öronhåltagare, frisörer och andra salonger som använder stickande och skärande verktyg måste anmäla sin verksamhet till miljöenheten senast den 1 september.
Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna ska anmäla sig före den 1 september 2021. Exempel på verksamheter som måste anmäla sig: Barberare och frisörer som använder rakblad eller rakkniv, verksamheter med öronhåltagning (även pistol) och nagelsalonger (manikyr/pedikyr) som använder rakblad eller andra stickande/skärande verktyg.

 • Om du tänker starta en salong med skärande eller stickande verktyg och vill locka kunder via sociala medier – anmäl innan du börjar marknadsföra verksamheten, även om behandlingarna inte har börjat bokas eller påbörjats. Det finns risk att verksamhet som inte anmäler sig får betala en miljösanktionsavgift.
 • Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, nu gäller det även för ”annan smitta”, det vill säga alla som använder stickande och skärande verktyg mot hud, även om det inte förekommer blod. som innebär smitta med andra mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) än de som inkluderas i ”blodsmitta”. Infektion kan uppstå då bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är

Verksamheter med anmälningsplikt:

 • Hygienisk behandling: Akupunktur, fotvård, piercing, tatuering med flera
 • Bassängbad
 • Förskola
 • Solarium
 • Skola

Samtliga ovanstående verksamheter måste anmälas till miljöenheten minst sex veckor innan de startas.

Startar verksamheten innan anmälan gjorts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska, enligt förordning om miljösanktionsavgift (SFS 2012:259), en sanktionsavgift betalas.

För verksamheter som är anmälningspliktiga, ska finnas en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när miljöenheten utför tillsyn på verksamheten. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

Egenkontroll
Alla verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet omfattas utav kraven på egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken. Egenkontrollen innebär att ni som verksamhetsutövare fortlöpande ska planera, kontrollera och dokumentera för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Egenkontrollen bör bland annat innehålla rutiner för

 • fortlöpande underhåll av lokaler och inredning
 • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder
 • hantering och val av kemiska ämnen
 • vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människor hälsa
 • upprättande av god hygien i samband med behandlingar

Egenkontrollen och dokumentationen är främst till som hjälpmedel för er som verksamhetsutövare men ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) finns vidare information samt förslag på lämpliga rutiner för yrkesmässiga hygieniska verksamheters egenkontroller.

Genom att du anmäler din verksamhet får miljöenheten, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Anmälningsplikten är lagstadgad: 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Avgifter och tillsyn på verksamheter som utför hygienisk behandling

För anmälan enligt 38 § tar kommunen ut en avgift enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Anmälningsavgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet du startar. Det finns två avgiftsnivåer vid anmälan av en verksamhet som utför hygienisk behandling:

Nivå 1 (påtaglig hälsorisk): exempelvis tatuering, piercing, fotvård, skönhetsinjektioner som innebär silikoninjektioner: 3912 kronor

Nivå 2 (måttlig hälsorisk): exempelvis öronhåltagning, akupunktur: 1956 kronor

Årlig tillsynsavgift
Miljöenheten gör regelbunden tillsyn för att kontrollera din anmälningspliktiga verksamhet. För det betalar du en årlig avgift. Det år du betalar anmälningsavgift tas ingen avgift ut för tillsyn utan den årliga tillsynsavgiften börjar tas ut året efter att du anmält och startat din nya verksamhet .

Tillsynsavgiften varierar beroende på typ av verksamhet och vilka risker som verksamheten utgör för hälsa eller miljön. Avgiften ska täcka miljöenhetens arbete med tillsynen. Den årliga avgiften tas ut i början av året. Ju högre tillsynsbehovet anses vara, desto högre är avgiften.

Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige ska t ex en verksamhet som utför hygienisk behandling betala 1956 kronor/år i årlig tillsynsavgift.

Även verksamheter som inte är anmälningspliktiga ska få tillsyn. De verksamheter som inte är anmälningspliktiga betalar inte någon årlig avgift utan betalar i stället timavgift.

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter.

Lokalens utformning

När du tänker starta en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt 38 § är det viktigt att du tänker på att lokalen placeras, utformas, och sköts så att risken för olägenheter för människors hälsa begränsas. Det innebär bland annat att lokalen

 • inte används till annan verksamhet
 • är väl avskild om den ligger i anslutning till annan verksamhet eller bostad
 • är utformad så att rengöring underlättas
 • att ventilationen möjliggör en god luftkvalitet
 • uppfyller kravet på att handtvättmöjlighet med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar ska finnas i behandlingsutrymmet om hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg utförs.

Platsbesök

När miljöenheten fått in anmälan samt övriga handlingar som krävts kommer vi att kontakta er för att boka in tid för ett platsbesök. Vid besöket kontrolleras lokalen och verksamheten samt att det finns ett egenkontrollprogram med skriftliga rutiner på plats.

Solarium

För solarieverksamhet krävs en anmälan enligt SSMFS2012:5 , § 10.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2021