Sotningstaxa

För utförande av sotnings- och rensningsarbete enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor uttas i Strängnäs kommun avgifter enligt denna taxa.

Skriv tabellbeskrivning här

Sotningstaxa

Exklusive moms

Inklusive moms

Timersättning, kronor från 2019-05-01

480

600

Skriv tabellbeskrivning här

Objekt i småhus

Exklusive moms

Inklusive moms

GrundavgiftHelårsbebott hus

105

131

Fritidshus

179

224

Objektsavgift (kronor/enhet)Värmepanna eldad uteslutande med olja

223

278

Värmepanna eldad helt eller delvis med fast bränsle

251

314

Lokaleldstad

160

200

TilläggsavgiftFörbindelsekanal eller bikanal 1,0 - 2,5 meter

31

38

Förbindelsekanal eller bikanal 2,6 - 5,0 meter

76

95

Förbindelsekanal eller bikanal mer än 5 meter; timersättning uttas

480

600

Skriv tabellbeskrivning här

Övriga objekt

Exklusive moms

Inklusive moms

Inställelseavgift - Avgift inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 kilometer från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris, som anges ovan i tabellen Tilläggsavgift på sista raden.

TilläggsavgiftSeparat rökkanal till sidopanna

32

40

Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt tabell ovan (Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal) ; timersättning uttas. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

480

600


Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal - För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt a och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal*

Normaleffekt

Exklusive moms

Inklusive moms

Mcal/h

(cirka kW)

a=

b=

a=

b=

-50

(-60)

enligt 1

129

enligt 1

162

51-100

(61-120)

375

236

469

295

101-150

(121-180)

435

296

544

370

151-200

(181-240)

500

360

625

450

201-250

(241-300)

525

385

656

482

251-300

(301-360)

563

423

703

529

För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.1.1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.


Skriv tabellbeskrivning här

Undersökningsarbeten med mera

Exklusive moms

Inklusive moms

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och urbränning uttas ersättning per man och timme med fast pris

480

600

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.

Skriv tabellbeskrivning här

Särskilda bestämmelser

Exklusive moms

Inklusive moms

Om vid utförande av arbete undantagsförhållande enligt nedan föreligger, uttas ersättning per man och timme:

- sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN).

- anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg.

- för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4,5 angiven debiteringsperiod.

- blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.

- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagna blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel.

- fastsättning av arbetsredskap i kanal eller dylikt.

480

600

För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift

48

60

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges ovan (Timpris) samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av

 

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning.

 

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

72

90

För arbete, som utförts utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

Timersättning utgår med:

innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertids-arbetet. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttning till och från arbetsplatsen.

480

600

I angivna ersättningar ingår kostnader för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

Grundavgift för inställelse

Vid inställelse för sotning av objekt i småhus och i förekommande fall tillhörande komplementbyggnad/er inom samma tomt, utgår en (1) avgift per tillfälle. Vid samplanerad sotning/brandskyddskontroll utgår hel grundavgift för brandskyddskontroll och halv grundavgift för sotning.

Skriv tabellbeskrivning här

Indexreglering av taxan

Denna taxa justeras årligen enligt "Index för sotningstaxa" som publiceras av Sveriges kommuner och regioner samt Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutade 2005-02-28, Dnr 3/2005-170.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020