Så satsar vi på trafiksäkerhet i Södra stadsskogen

Med stöd av en barnkonsekvensanalys har kommunen beslutat om en lösning för alla trafikanter som tar sig till och från Finninge och Södra stadsskogen i Strängnäs. Bland annat ska en ny gång- och cykelväg över Västerportsleden byggas och tunneln på Tryffelstråket ska rustas upp. Det skapar ett flöde som knyter samman Finninge med centrum.

Strängnäs kommun fortsätter arbetet med att utveckla Södra stadsskogen till en ny stationsnära del av staden med nära koppling till naturen i väster. Området ska knyta samman Fininge med stadens centrum. I det nya området blir det en varierad bebyggelse där gång- och cykeltrafik prioriteras.

Så ska Tryffelstråket och Västerportsleden utvecklas

Nu har kommunen bestämt att:

  • Tunneln ska vara kvar.
  • Tunneln ska genom konstnärlig utsmyckning och belysning omvandlas till en trygg plats som skapar ett mervärde för stadsdelen.
  • Tryffelstråket får en förbättrad gång- och cykelväg.
  • En övergång för gående och cyklister över Västerportsleden ska byggas.
  • Västerportsleden blir säkrare genom att vi bygger en så kallad chikan, som skapar kurvor på vägen vid övergången. Chikanen gör att bilar måste hålla en lägre hastighet.

Den nya övergången över Västerportsleden ger både barn och vuxna en möjlighet att röra sig friare och ta sig fram gående eller med cykel inom staden.

Synpunkter ledde till nytt beslut om trafiklösning

Tidigare planerade kommunen att ersätta tunneln vid Tryffelstråket med en rondell med övergångsställen på Västerportsleden. Det förslaget väckte en del frågor vilket ledde till att kommunen gjorde en mer omfattande trafikutredning och en barnkonsekvensanalys. I barnkonsekvensanalysen samlade man in barnens perspektiv genom en dialog. Kommunens planerare och trafikkunniga har utifrån det nya underlaget tagit fram ett nytt förslag.

Ny gata när ny förskola byggs i området

Behovet av förskoleplatser ökar när befolkningen växer. Därför ska kommunen bygga en ny förskola i den nya stadsdelen. För att kunna bygga förskolan måste en ny gata, Tallsoppsvägen, genom den stadsdelen byggas först.

Gamla E20 blir stadsgata

När arbetet med Tryffelstråket och den nya övergången över Västerportsleden är klar börjar arbetet med att omvandla den gamla E20-vägen, Västerportsleden, till en stadsgata. Det innebär bland annat att man skapar gång- och cykelbanor och planterar träd längs vägen.

Trafikstrategi och cykelplan styr arbetet

Arbetet går i linje med kommunens trafikstrategi och cykelplan, som är beslutade styrdokument. Dokumenten beskriver att gång- och cykeltrafik ska prioriteras framför biltrafik.

Beslutet som togs i kommunstyrelsen den 31 augusti träder i kraft den 6 september.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2022