Goda NKI-resultat för 2021

Nöjd-kund-index (NKI) är ett sammanfattande mått på den totala nöjdheten av kommunens myndighetsservice till företagare. Nu har resultatet kommit för år 2021 och Strängnäs kommun får det sammanvägda betyget 80 av 100. Det innebär en ökning från föregående års NKI på 79.

Företagare som har haft ett beslutsärende under 2021 har fått svara på enkätfrågor om hur de upplevt vår service inom olika områden. 228 företagare svarade vilket motsvarar 48 procent av de tillfrågade. Föregående år visas inom parentes.

Resultat för Strängnäs kommun 2021

Miljö-och hälsoskydd 86 (87)
Brandskydd 84 (80)
Markupplåtelse 82 (82)
Bygglov 80 (75)
Livsmedel 79 (75)
Serveringstillstånd 62 (74)
Upphandling 66 (ny)

"Många faktorer spelar in"

Högst betyg har miljö-och hälsoskydd med 86, brandskydd 84 och markupplåtelse 82.

– Mätning av nöjdhet är alltid ett vågspel, det finns många faktorer som spelar in. Men vi håller en hög nivå år efter år vilket tyder på en bra verksamhet som levererar tjänster av god kvalité, säger Anna Werner, teknik- och servicekontorschef.

Bygglov får sitt rekord på 80.

 – Vi vet att företagare har mycket kontakt med kommunen i tillstånds- och tillsynsärenden. Undersökningen ger oss bra information om hur vår service och kvalité upplevs av dem och vi kan då jobba vidare med att förbättra vissa delar på ett bra sätt, säger samhällsbyggnadskontorets chef Marie Jonsson.

– Det är glädjande att vi fortsätter resan för ett bättre företagsklimat, en fråga vi under de senare åren har haft fokus på. Vi ser att arbetet med att ge både service och information, samtidigt som vi uppfyller hög kvalitet i myndighetsutövningen, ger resultat. Samtidigt kan vi ju konstatera att detta är en resa där vi måste fortsätta utveckla oss. Målet måste vara att vi kan ännu bättre, säger Ewa Thalén Finné, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Upphandling är ny sedan två år och ligger tydligt över rikssnittet.

 – Det är glädjande att NKI för upphandling fortsatt ligger tydligt över rikssnittet, även om nivån nu är lägre än föregående år. Glädjande är också en kraftig höjning av den upplevda förmågan att följa upp avtalade villkor, något som vi arbetat särskilt med. Vi vill hela tiden förbättra vårt arbetssätt och hoppas att det kommer att återspeglas i kommande mätningar, säger Mats Lange, inköpschef.

Livsmedel klättrar till 79 medan serveringstillstånd får betyget 62.

Bakgrund om NKI

NKI är i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Stockholm Business Alliance (SBA) med respektive kommuner. NKI är ett sammanfattande mått på den totala nöjdheten och beräknas utifrån de tre sammanfattande frågorna:
Hur nöjd var du med hanteringen av ditt ärende i sin helhet?
Hur väl uppfylldes dina förväntningar kring ditt ärende?
Tänk dig en perfekt hantering av ditt ärende. Hur nära ett sådant ideal kom hanteringen av ditt ärende?

Mer information

Ta del av hela resultatet för 2021 och mer information på vår webbplats.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2022