Strängnäs står bakom klimatavtal

Klimatkommunerna, där Strängnäs kommun är medlem, har lämnat ett förslag på klimatavtal mellan staten och Sveriges kommuner. – Ett avtal skulle både sätta ökad press på oss kommuner och ge stöd i genomförandet, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M).

Klimatkommunerna föreslår en överenskommelse som reglerar ansvar och finansiering mellan kommuner och staten. Kommunerna åtar sig att sätta mål i linje med de nationella, att genomföra utsläppsminskande åtgärder och att följa upp hur det går. Staten åtar sig att finansiera delar av kommunernas strategiska klimatarbete och upprättar en funktion för samordning, uppföljning och kommunikation.

– Ett förtydligande av ansvar och finansiering mellan statlig och kommunal nivå är bra, eftersom flera klimatinvesteringar är kostsamma för kommuner, säger Jacob Högfeldt.

I Klimatkommunernas förslag baseras kommunernas åtaganden i avtalet på deras ambitionsnivå. På en basnivå kan det innebära att kommunen ska bedriva ett klimatstrategiskt arbete som avser det geografiska området, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag.

– I och med vår klimat och energiplan uppfyller vi basåtagandet och då blir avtalet en bekräftelse på att vi gör ”rätt” saker. Framförallt hänger lösningar på klimatfrågan på en helhetssyn och vikten av att alla kommuner bidrar tillsammans, säger Jacob Högfeldt.

Här kan du läsa mer om Klimatkommunernas förslag om klimatavtal mellan stat och kommuner >> Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal | Klimatkommunerna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2021