Kommunens klimatarbete rankas högt inom flera områden

Varje år rankar tidningen Aktuell Hållbarhet alla landets kommuner genom att bland annat skicka ut en enkät om kommunernas miljöarbete och sedan jämföra resultaten. Strängnäs hamnar i år totalt på plats 83 av 290 i årets rankning. På vissa delområden rankas kommunen högre och i vissa fall riktigt högt.

Syftet med enkäten och kommunrankingen är att påvisa ambition och aktivitet inom miljöområdet hos de deltagande kommunerna.

I Södermanlands län ligger Strängnäs kommun i år på plats sex av nio när man tittar på den totala rankingen. På flera viktiga områden ligger Strängnäs kommun långt fram även om placeringen blev lägre i år jämfört med tidigare. Enligt Aktuell Hållbarhet har fler kommuner deltagit i år jämfört med tidigare vilket kan påverka resultaten. Dessutom valde kommunen med anledningen av pandemin att inte delta i den nationella skräpplockarkampanjen som Håll Sverige Rent driver vilket påverkat resultatet.

I april antog kommunfullmäktige en ny klimat- och energiplan och vi gör just nu en nulägeskartläggning med åtgärdsförslag. Det betyder att vi bit för bit bygger vårt gröna fundament som ska matchas med vår högt ställda ambitionsnivå på miljö- och klimatområdet. Resan mot att bli en av landets bästa miljökommuner fortsätter, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen högt rankad på vissa viktiga områden

Bryter man ner kommunrankingen ser vi till exempel att i jämförelse med andra kommuner inom 4 Mälarstäder-samarbetet så ligger vi på andra plats, före Västerås och Enköping när det gäller utsläppsnivån av växthusgaser och koldioxid per invånare. Bland samma kommuner håller Strängnäs kommun högst tempo när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

Tittar man på företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd sticker vi ut mycket jämfört med andra kommuner – plats 3 i Sverige vid den senaste mätningen 2020. (Nöjd kundindex – Miljö- och hälsoskydd)

I jämförelsen mellan olika kommuner i frågor som rör livsmedel ligger Strängnäs kommun i topp 20 när det gäller djurskydd. Vi har också en hög mängd insamlat matavfall.

Här kan kommunen bli bättre

I årets enkät kan man utläsa att Strängnäs kommun har några utmaningar att jobba vidare med. Det handlar till exempel om systematiskt arbete för klimatanpassning, området cirkulär ekonomi i samarbete med det lokala näringslivet och kunskapsutveckling inom Agenda 2030

Hur går vi då vidare inom dessa områden?

Tre röster som representerar både politiken och förvaltningen i Strängnäs kommun delar sin syn på detta.

– Vi ser det som att alla kommunens resurser ska användas på ett sådant sätt att ökad hållbarhet kan uppnås över tid. De satsningar som kommunen genomför för en ökad horisontell samverkan inom Agenda 2030 ska förhoppningsvis även snart kunna följas upp så att vi både kan lära oss av och förmedla resultatet av dessa satsningar, säger Jacob Högfeldt.

– Kommunens hållbarhetsfunktion inom kansliavdelningen har förstärkts med två tjänster. En förändringsledare för Agenda 2030 har just anställts och en kommunikatör till hållbarhetsfunktionen med inriktning mot hållbarhetsfrågor är på väg att rekryteras. Med dessa nya funktioner på plats stärks hållbarhetsstödet till verksamheterna och bolagskoncernen så att omställningstempot kan växlas upp. Det möjliggör att de åtgärder som krävs till följd av den beslutade klimat- och energiplanen kan få en extra skjuts framåt, säger Jennie Enström, kommunens kanslichef.

– Nulägeskartläggningen som nu genomförs är ett första försök att ta ett helhetsgrepp om hur kommunens verksamheter bidrar i ett bredare hållbarhetsperspektiv. Den är avsedd att användas som underlag för kommande prioriteringar och andra beslut för ökad hastighet i åtgärder för en hållbar Strängnäs kommun, säger Elin Hjorth, kommunens miljökoordinator.

Mätning inom många områden

Rankingen grundar sig på underlag från flera olika källor. I en enkät ställs frågor om hur kommunen arbetar med miljöfrågorna, och vilka insatser man tar till för att ständigt förbättra miljön och ta kommunalt ett ansvar för klimatpåverkan. Frågorna rör allt från hållbara transporter, granskning av leverantörer och matsvinn till hur man jobbar med utemiljöer för barn. Utöver enkäten samlas också data in från bland andra Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. I år ingår också nyckeltal kopplad till klimatdata.

Enkäten görs för att påvisa ambition och aktivitet inom miljöområdet hos kommunerna och visa att miljöarbetet är en ständigt aktuell och viktig fråga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2021