• Startsida
  • / Nyheter
  • / Handlingsplan för ett levande resecentrum efter dialog och samverkan

Handlingsplan för ett levande resecentrum efter dialog och samverkan

Efter dialog, en enkätundersökning och en orsaksanalys med berörda parter i Strängnäs Resecentrum tar Strängnäs kommun tillsammans med polisen fram en handlingsplan för ett levande och tryggt resecentrum. Genom samverkan skapar vi ett attraktivt, levande och tryggt resecentrum, som speglar staden och kommunens vision. Fokus ska ligga på platsens identitet, utbud, service och att skapa ett mer attraktivt och välkomnande resecentrum.

Resecentrum upplevs av många som en otrygg plats vid vissa tider på dygnet. Det är inte unikt för Strängnäs Resecentrum, utan det är en utmaning som flera kommuner brottas med.

Ett resecentrums roll är att vara både en samlingsplats och knutpunkt, och då har platsen ett stort flöde av olika människor, vilket vissa enligt dialogen och enkätundersökningen upplever som otryggt.

En enkät genomfördes på resecentrum

Hösten 2020 genomförde kommunens säkerhetsenhet i samverkan med socialkontoret, kulturkontoret och kansliavdelningen, en enkätundersökning om upplevd trygghet på resecentrum. Enkäten delades ut på plats i form av ett vykort och affischer med QR-kod som resenärer sedan kunde skanna för att nå den digitala enkäten. Resultatet visade bland annat att 29 procent av de som svarade, oavsett kön, känner sig otrygga på platsen. Dessutom kunde vi se att 40 procent av de svarande väljer att undvika platsen vissa tider på grund av att de upplever en otrygghet. Det som enligt enkäten skapar mest otrygghet på platsen är närvaron av ungdomar och en rädsla för att bli utsatt för brott eller personer som brukar och säljer narkotika. Dessutom har flera svarat att de upplever att omgivningen runt Resecentrum är mörk.

Som tack för deltagandet kunde de som svarat på enkäten hämta ut en fika på My Way Stationshuset. Enkäten genomfördes med kommunens säkerhetsenhet i samverkan med socialkontoret, kulturkontoret och kommnunikationsavdelningen.

Orsaksanalys som brottsförebyggande metod

Med svaren från enkäten bjöd Strängnäs kommun och polisen in de aktörer som är kopplade till Resecentrum för att tillsammans göra en orsaksanalys i slutet av mars. Bergkvara buss, väktarbolag, SFAB, My Way, socialkontoret, teknik- och servicekontoret och kulturkontoret är några av dem som bjöds in för ett tillsammans göra en orsaksanalys i slutet av mars. En orsaksanalys är en metod från Brottsförebyggande rådet, som används för att undersöka varför ett brottsproblem uppkommer genom att identifiera de bakomliggande orsakerna. Resultatet från analysen blir underlag till handlingsplanen.

En gemensam handlingsplan klar i juni

En handlingsplan ska tydligt illustrera vad problemet och orsaken till problemet är, vilken åtgärd som ska vidtas och vem som är ansvarig för åtgärden. Handlingsplanen är ett levande dokument som alla deltagande verksamheter och aktörer förväntas arbeta aktivt med. Planen ska vara klar i slutet av juni. En första gemensam uppföljning genomförs efter sommaren och ytterligare en planeras senare i höst.

Exempel på åtgärder

Några exempel på åtgärder är bland annat att:

  • beskära träd i området runt Resecentrum för öka den upplevda tryggheten eftersom flera upplever platsen som mörk
  • ökad polisiär närvaro med fokus på kontaktskapande arbete med ungdomar
  • öka vuxennärvaron genom olika aktiviteter och arrangemang

En levande och trygg plats är målet

Ett projekt för ökad trygghet ska också genomföras. Här ligger fokus på att skapa ett attraktivt, levande och tryggt Resecentrum genom samverkan. Det handlar om platsens identitet, utbud och service samt hur man gör Resecentrum mer attraktivt och välkomnande som ska spegla staden och kommunens vision och identitet. Projektet beräknas vara klart i juni 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021