Förbättringar i bussarnas tidtabeller att vänta

Busstrafik

Bättre anpassningar till tågtrafiken, förstärkning av stadstrafiken och fler bussturer till Solberga handelsplats . Det är några av de förbättringar som är att vänta för busstrafiken.

Varje år ses busstrafiken i kommunen över, för att se om det behöver göras justeringar i utbud eller körvägar. Dessa kan till exempel bero på förändrat antal resenärer eller anpassningar till tåg- och skoltider. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj fattade politikerna beslut om en rad förändringar i kollektivtrafiken inför kommande år. De nya tidtabellerna gäller från och med december 2019.

Anpassningar till tågtrafiken

Fungerande bussanslutningar till tågtrafiken vid Strängnäs resecentrum och Läggesta har länge varit ett problem. Nu görs därför åtgärder för att förbättra detta, och busstidtabellerna för linje 303 (Strängnäs-Stallarholmen-Mariefred-Läggesta), linje 305 (Mariefred-Läggesta-Strängnäs) och linje 306 (Åkers styckebruk-Läggesta) samt stadslinjerna i Strängnäs anpassas till tågens tider för att underlätta för resenärer till och från Strängnäs resecentrum och Läggesta station.

- I vår ambition om Fossilfrihet 2030 och Klimatneutralitet är dessa förändringar, tillsammans med att det stärker möjligheterna att åka kollektivt, viktiga för Strängnäs kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Utökad busstrafik till Solberga

Andra förändringar i tabellerna kommer också att göras, bland annat kommer linje 301 (Strängnäs-Åkers styckebruk) att trafikera Solberga vilket har varit efterfrågat. Vissa av linjens turer kommer att ligga kvar som i dagsläget då de är skolrelaterade. Linje 303 kommer att angöra Strängnäs C via en centrumnära hållplats, vilket också förhoppningsvis kommer att underlätta det kollektiva resandet för många. Stadslinje 1 kommer att få en förändrad körväg genom Finninge, och på linje 306 (Åkers styckebruk-Läggesta-Mariefred) kommer bättre tåganslutningar att ordnas och några turer kommer att gå hela vägen till Mariefred utan byte i Läggesta.

Linjesträckningen för buss 303 i Mariefred justeras något för att få en lugnare trafiksituation vid Mariefredsskolan samt att få välbehövlig marginal till tågtrafiken i Läggesta.

- Det är bra justeringar och tillägg som nu görs. Kollektivtrafiken behöver hela tiden utvecklas för att vara tillgänglig och attraktiv för att vara en valmöjlighet inför logistik av familj, fritid och pendling, säger kommunalråd Monica Lindell Rylén (S).

Förändringar kommer också att ske på två skollinjer. Linje 642, som i dagsläget trafikerar sträckan Mariefred-Hedlandet-Marsjön, kommer inte att trafikera Marsjön efter justeringen. Anledningen är att det är för få resande på sträckan, samt dåliga vägförhållanden. Samma sak gäller för linje 635, som idag trafikerar Stallarholmen-Kvicksta-Mariefred, där eftermiddagsturerna via Kvicksta tas bort. De skolbarn som berörs kommer att ha möjlighet att söka skolskjuts för sträckorna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2019