Näringslivsundersökningar

Vi genomför fortlöpande olika undersökningar om företagares villkor. Din åsikt är viktig för oss!

Vi vill gärna få en bild och förståelse av hur ni företagare upplever vår service och effektivitet. Därför genomför vi en del undersökningar.

Dels genom Svenskt Näringsliv enkätundersökning varje år av det lokala företagsklimatet i landets kommuner. Strängnäs kommun jobbar för en bra placering bland alla kommuner och då är ni företagares synpunkter och svar på enkäten värdefulla för oss att jobba vidare med.

Enkäten skickas ut i januari varje år och på våren presenteras ett samlat betyg av resultatet och i september varje år presenterar Svenskt näringsliv rankningen.

För 2020, blev vår placering plats 44 av Sveriges 290 kommuner vilket är den bästa placering Strängnäs kommun fått under de drygt 10 år som undersökningen har genomförts. Du kan se alla kommuners resultat på deras webbsida, foretagsklimat.se

Insikt Öppna jämförelser företagsklimat är en annan undersökning som vi genomför med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business alliance, SBA. Det är en serviceundersökning bland företagare som haft kontakt med Strängnäs kommun i ett beslutsärende. Det är sex olika kvalitetsområden som det ställs frågor om och svaren viktas och mäts. Det är grunden till poängsättningen mellan 0 - 100 och ju högre poängsiffra desto bättre service.

Strängnäs kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) för år 2020 är 79 vilket betyder att vårt goda resultat de senaste åren ligger kvar.


Vår målsättning är ett betyg på minst 70 inom alla myndighetsområden och mätningen ger oss värdefulla synpunkter att arbeta vidare med.

Förbättringsarbetet av vår service till er företagare jobbar vi ständigt med och det är ett viktigt område för oss.

Vår NKI-undersökning pågår under hela året. Det är företagare som har haft ett ärende hos någon av våra myndigheter; bygglov, brandskydd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller alkoholtillstånd som kan beröras. När ett beslut har fattats i ett ärende kontaktas företagaren av Enkätfabriken, det undersökningsföretag som genomför mätningen av vår service, bemötande och effektivitet och tillgänglighet. Har du haft ett ärende hos oss så är dina svar viktiga för oss för att vi ska kunna höja vår kvalité inom myndighetsutövningen. Undersökningen är anonym.

Samma undersökning görs av flera kommuner i Sverige. Det gör att vi får ett underlag för att kunna välja viktigaste insatserna för vårt förbättringsarbete och också att kunna jämföra oss med andra kommuner och även lärande av andra. Du kan följa tidigare resultat på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) webbplats Öppna jämförelser Företagsklimat.

Utifrån nya dataskyddsförordningen GDPR* är all data som lagras i SKR:s databas anonymiserat och materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen

* GDPR; General Data Protection Regulation

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2021