Destinationsutveckling

Strängnäs kommun arbetar med att skapa en positiv, långsiktig och stark lokal destinationsutveckling. Målet är att främja klimatet för näringslivsutveckling och turism som i sin tur bidrar till att stärka Strängnäs kommun som destination.

Kommunen och representanter för besöksnäringen har tillsammans tagit fram en plan för lokal destinationsutveckling. Arbetet görs i god samverkan tillsammans med alla aktörer inom området, engagerade medborgare, företagare och civilsamhället.

Vad betyder destinationsutveckling?

Vi vill skapa attraktiva platser och väl fungerande resmål, för våra medborgare och för våra besökare. Arbetet innebär att förbättra kvaliteten på de besöksmål som finns och att arbeta aktivt för att skapa nya. Kommunen arbetar tillsammans med besöksnäringen för en kvalitetssäkring av infrastruktur, så att det finns smidiga transportvägar, god samhällsservice, boende, aktiviteter, saker att göra och god mat att äta.

Destinationsutveckling handlar också om att skapa kännedom, att bygga varumärke så att människor vet vad de kan förvänta sig av destinationen.

Destinationsutveckling ger inte bara en attraktiv plats att bo, verka, besöka och leva på, den ger även en samhällsekonomisk vinst. Besöksnäringen är en av Sveriges största exportnäringar och skapar goda intäkter och därmed skatteunderlag.

Strängnäs kommun har potential att bli en ännu mer attraktiv destination, med läget, i hjärtat av Mälardalen, närheten till storstaden, lättillgängliga naturområden och vårt kulturhistoriska arvet. I kommunen finns också stark enteprenörsanda hos våra utförare, utvecklare och beslutsfattare. 

Destinationsutveckling

Gemensam vision och mål

2017 genomförde kommunen tillsammans med STUA, Sörmlands turismutveckling AB en förstudie, som finaniserades av Tillväxtverket. Förstudien lade grunden för en lokal destinationsutvecklingsprocess och beskriver Strängnäs kommuns förutsättningar att jobba med destinationsutveckling. Den undersökte också om det går att identifiera olika uppfattningar i dessa frågor, bland företagare och bland kommunanställda. Förstudien gav slutligen rekommendationer för fortsatt arbete.

Ta gärna del av förstudien Metodutveckling för stark lokal destinationsutveckling

Under 2018-2019 fortsatte arbetet med workshop:ar och enkätundersökningar där fler och nya inspel till förslag till innehåll i målbilden, samverkansarenans utformning och behov av tydliggöranden av mandat, roller och resurser samlades in. Med det samlade underlaget som grund tog aktörerna i samverkan fram gemensam vision och mål.

destinationsutveckling vision och mål

Vill du vara med?

Kom med och  bidra till att utveckla Strängnäs kommun som destination, samverka med likasinnade företag och föreningar, hör av dig till kommunens destinationskoordinator för mer information.

Här hittar du kalender för våra planerade träffar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2019